Regulamin sklepu internetowego Le Meuble AncienWłaścicielem sklepu internetowego, mieszczącego się pod internetowym adresem https://lemeubleancien.com jest:

Le Meuble Ancien Olga Piskunova w KRAKOWIE, UL. CHEŁMOŃSKIEGO 130H/16 (dalej zwana „LMA”) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.

LMA jest zarejestrowana pod numerami:

NIP: 9452241600, REGON: 388049422

Telefon: +48 531487155

e-mail: info@lemeubleancien.plSłownik pojęć użytych w niniejszym regulaminie:Przedsiębiorca – podmiot prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą, zarejestrowany w obowiązujących dla danej formy działalności rejestrach państwowych - w tym LMA.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym zawarcie umowy sprzedaży, również umowy sprzedaży na odległość) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwany w dalszej części także „Klientem”).

Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania i stosowania.

Reklamacja – tryb postępowania w razie wystąpienia wady sprzedanego towaru.

Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy, który sprzedał towar Konsumentowi, w sytuacji ujawnienia się wady fizycznej lub prawnej.

Rzeczoznawca – specjalista w zakresie oceny walorów użytkowych i technicznych towaru, posiadający merytoryczną wiedzę specjalistyczną umożliwiającą stwierdzenie istnienia wady i przyczyn jej powstania, w sprzedanym towarze Konsumentowi.

Towar – przedmiot, rzecz, ruchomość, wartość intelektualna, dane na nośniku cyfrowym

Wada istotna – uchybienie funkcjonalności towaru będące podstawą umożliwiająca skorzystanie przez Konsumenta określonych praw z tytułu rękojmi. 

Dokument informacyjny – dokument dołączony do towaru informujący Konsumenta o sposobie korzystania z towaru i jego konserwacji. 

Punkt handlowy – lokal przedsiębiorstwa, w którym nastąpiła sprzedaż towaru przez LMA.INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania umów sprzedaży Towarów, znajdujących się w ofercie LMA i jego Punkcie handlowym.

Głównym przedmiotem świadczenia jest profesjonalna sprzedaż używanych, antycznych, zabytkowych mebli, elementów dekoracyjnych, elementów wystroju wnętrz oraz usług i produktów pokrewnych będących w ofercie LMA.

Sposób korzystania z towaru określa dokument informacyjny, dołączony do każdego towaru, w którym zawarto także zasady jego konserwacji.

Konsument może porozumieć się z LMA, za pośrednictwem Punktu Handlowego, bezpośrednio telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

+48 880465768

V.PISKUNOV@OLVI.PL

Konsument, jeżeli zdecyduje się na kontakt telefoniczny z LMA., ponosi koszty zwykłego połączenia telefonicznego według stawek wybranego przez Niego operatora.

W zakresie sprzedaży Towarów w Punkcie Handlowym, zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 SPRZEDAŻ TOWARÓWWszystkie obowiązujące ceny  Towarów zarówno podane na stronie internetowej jak również w Punkcie handlowym są wartościami brutto, wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają obowiązujący aktualnie podatek od towarów i usług (VAT ).

Cena Towaru musi być opłacona przez Konsumenta zgodnie z wybraną formą płatności na rzesz LMA, niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży. Jedynie uiszczenie całości umówionej ceny stanowi podstawę do realizacji umowy i przeniesienia prawa własności do towaru. Do czasu całkowitej zapłaty za zakupione przedmioty pozostają one wyłączną własnością sprzedającego - LMA

LMA. honoruje następujące formy płatności: 

  • płatność gotówką 
  • przelew na konto na podstawie wystawionej Faktury proforma
  • przekazanie środków za pomocą ogólnie dostępnych kanałów płatności elektronicznych

Klient może wybrać następujące formy płatności elektronicznych za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny realizowane poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

LMA jest zobowiązuje się przekazać zakupiony przez Konsumenta Towar bez wad (fizycznych i prawnych).

Za wszelkie wady ukryte, o których sprzedający w momencie oferowania towaru wiedzy nie miał, oraz tymi wadami (uszkodzenia, otarcia, odbarwienia wynikające z wieku przedmiotów i zabytkowego charakteru), o których konsument został przed zakupem poinformowany (w postaci informacji słownej lub fotoprezentacji na stronie produktu) i za zgodą konsumenta dostarczony, LMA nie ponosi odpowiedzialności. 

Zakupiony przez Konsumenta Towar zostanie niezwłocznie, po zawarciu (zatwierdzeniu warunków sprzedaży, płatności i dostawy) umowy z LMA wydany. 

Zobowiązania wynikające z zawartej pomiędzy LMA. a Klientem umowy, które mogą obciążać Klienta ważne są przez okres 24 miesięcy (2 lata), poczynając od momentu zawarcia umowy i wydania towaru.

 RĘKOJMIA, ZWROT, WYMIANA TOWARUWszystkie zakupione w Punkcie handlowym Towary, na życzenie Konsumenta podlegają zwrotowi lub wymianie na inny w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru, który ma być zwrócony lub wymieniony, z uwzględnieniem niżej wymienionych zastrzeżeń.

Konsumentowi nie przysługuje prawo do wymiany towaru lub zwrotu w terminie 14 dni od zakupu, w sytuacji gdy:

  • zwracany lub wymieniany Towar nosi wyraźne ślady używania ponad te zawarte w karcie informacyjnej,

  • zwracany lub wymieniany Towar jest niekompletny, w porównaniu z jego stanem z chwili jego wydania przez LMA (np. brak elementów zestawu czy kompletu),

W przypadku zakupu bezpośrednio w Punkcie Handlowym LMA prawo zwrotu lub wymiany przysługuje wyłącznie w tym punkcie:

41-400 MYSŁOWICE UL. KAROLA MIARKI 36

Konsument może dokonać wymiany zamówionego Towaru, na taki sam (w przypadku dostępności), bądź na inny, ponosząc wszelkie koszty zwrotu, pakowania i dostarczenia nieużywanego Towaru do LMA. Reguła kosztów transportu i pakowania nie dotyczy sytuacji gdy towar zostanie dostarczony osobiście przez Konsumenta we wskazane przez LMA miejsce.

Zwracane produkty nie mogą nosić znamion mechanicznego uszkodzenia, a w przypadku posiadania oryginalnego opakowania muszą być zwrócone w niezniszczonym opakowaniu do Punktu handlowego.

Konsument przed zwrotem lub wymianą towaru zobligowany jest uzyskać wcześniejsze potwierdzenie czy w danym momencie w ofercie i na magazynie znajduje się oczekiwany przez Niego produkt. W przypadku braku dostępności Towaru, LMA dołoży wszelkich starań, by Towar wymienić możliwie jak najszybciej. W sytuacji, gdy wymiana będzie niemożliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów), LMA zaoferuje do wyboru inny, zbliżony i  dostępny produkt, lub zwróci środki pieniężne, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie w deklaracji pisemnej zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, który dokonuje zakupów na firmę poza lokalem sprzedającego (przez internet, telefon lub korespondencyjnie), może skorzystać z prawa do rękojmi oraz odstąpienia od zawartej umowy na takich samych zasadach jak konsumenci będący osobami fizycznymi. Warunkiem do uznania roszczenia jest jednak to, aby taki zakup nie pozostał w związku z prowadzoną działalnością, a przedsiębiorstwo nie było prowadzone w formie spółki prawa handlowego.

Bezwzględnym warunkiem uzyskania powyższych uprawnień jest zawarcie przez przedsiębiorcę umowy ze sprzedawcą, która nie ma charakteru zawodowego. Oznacza to, że zakup towaru lub usługi nie może dotyczyć przedmiotu działalności gospodarczej przedsiębiorcy - kupującego udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (chodzi w szczególności o PKD przedsiębiorcy).

Osobie prowadzącej działalność gospodarczą w przypadku zakupu w naszym sklepie towarów lub usług niezwiązanych bezpośrednio z ową działalnością przysługują zatem uprawnienia w zakresie:

  • niedozwolonych postanowień umownych, tj. klauzul abuzywnych – przedsiębiorca może powoływać się na niedozwolone klauzule abuzywne, jeżeli postanowienia umowy, które nie zostały z nim ustalone indywidualnie, kształtują jego prawa i obowiązki w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami, tym samym rażąco naruszając jego interes

  • rękojmi za wady – Ze względu na szczególny charakter sprzedawanych towarów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wadliwy towar w ciągu jednego roku od jego wydania. W ramach składania reklamacji z tytułu rękojmi kupujący może żądać naprawienia towaru (usunięcia wady), wymiany towaru na inny, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna i stosując metodę domnienmamia mogła istnieć w dniu zakupu. Jeśli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą skorzysta w ciągu roku od zawarcia umowy z ustawowej rękojmi, wówczas to sprzedawca będzie musiał wykazać, że do uszkodzenia towaru doszło z winy kupującego.

  • prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość (np. przez internet lub telefon) lub poza lokalem przedsiębiorstwa – przedsiębiorca ma możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. W przypadku zaś, gdy przedsiębiorca nie poinformuje kupującego o tym prawie, termin rozszerza się nawet do 12 miesięcy. W ciągu następnych 14 dni musi odesłać towar z powrotem do sprzedawcy.

Najistotniejszym warunkiem uzyskania powyższych uprawnień jest zawarcie przez przedsiębiorcę umowy ze sprzedawcą, która nie ma charakteru zawodowego. Oznacza to, że zakup towaru lub usługi nie może dotyczyć przedmiotu działalności gospodarczej przedsiębiorcy-kupującego udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (chodzi w szczególności o PKD przedsiębiorcy).

Brak sprawdzenia i niezwłocznego powiadomienia sprzedającego o wadzie rzeczy kupionej na fakturę (pod warunkiem braku „charakteru zawodowego”) nie będzie skutkował utratą uprawnień z tytułu rękojmi.

W przypadku zwrotu towaru, niezwłocznie po dokonaniu oględzin i weryfikacji kompletności zestawu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego otrzymania, LMA zwróci środki pieniężne Konsumentowi, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy zakupie, chyba że Konsument wyraźnie w deklaracji pisemnej zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztamiREKLAMACJEWszystkie Towary zakupione w Punkcie handlowym ze względu na swój charakter i pochodzenie podlegają rękojmi w wymiarze 12 (dwunastu) miesięcy licząc od dnia odebrania towaru przez Kupującego. Wszelkie wątpliwości związane z prawami konsumenta reguluje obowiązująca w dniu zakupu ustawa o prawach konsumenta oraz Kodeks Cywilny.

Warunkiem utrzymania przez Klienta prawa do zwrotu lub wymiany towaru jest posiadanie dowodu zapłaty potwierdzającego dokonanie zakupu (np. paragon, faktura VAT MARŻA). Bardzo prosimy zadbanie o posiadanie wyżej wymienionych dowodów potwierdzających zakup w stanie nie budzącym wątpliwości.

Towar podlegający Reklamacji, skierowany we wskazane miejsce odbioru do LMA musi być czysty i pozbawiony elementów nie będących oryginalna kompletacją.

LMA w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji, poinformuje Go pisemnie (zgodnie z obustronnie przyjętymi kanałami komunikacji takimi jak tradycyjna poczta, poczta elektroniczna bądź informacja komunikatorem elektronicznym lub SMS) o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia, którego podstawą będzie opinia profesjonalnego Rzeczoznawcy.

Zgłoszona w Punkcie handlowym reklamacja powinna zawierać oświadczenie Klienta, zawierające w miarę dokładny opis wady Towaru oraz aktualny adres Konsumenta, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt. 

Jeżeli w wyniku uznania przez LMA. reklamacji za zasadną, Towar naprawiono lub zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, LMA niezwłocznie zwróci Towar firmą kurierską lub własnym transportem, na podany przez Konsumenta adres, chyba że zostanie ustalona z Klientem inna forma przekazania Towaru.

Jeżeli decyzją Rzeczoznawcy, ma zwrócić środki pieniężne (cenę Towaru), wymienić Towar na nowy, bądź na zasadne żądanie Klienta obniżyć cenę towaru, to odpowiednie roszczenie z takiego tytułu, zostanie zrealizowane przez Punkt handlowy, w którym reklamacja została złożona.

W sytuacji gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Klienta odebrany, LMA. wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, LMA będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie Towaru. Opłata ta wnosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście, gdzie siedzibę ma LMA, naliczanej za każdy miesiąc przechowania.

Reklamacje Klient może złożyć w drogą korespondencji tradycyjnej, poczty elektronicznej lub w Punktach handlowych LMA, zawsze w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności.

LMA udostępnia możliwość złożenia reklamacji osobiście i sporządzenia na tą okoliczność stosownego protokołu, bezpośrednio w Punkcie Handlowym zlokalizowanym w w aktualnych godzinach pracy publikowanych na niniejszej stronie:

41-400 MYSŁOWICE UL. KAROLA MIARKI 36​​PRZEDSĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I SPORÓWKonsument może skorzystać z przedsądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do takich procedur  tj. możliwości skierowania sprawy za zgodą obu stron umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego.

W ramach realizacji przysługującego mu w tej kwestii prawa Klient może zwrócić się:

  • do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu wynikłego z zawartej z LMA umowy sprzedaży,

  • do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu między Klientem, a LMA​KODEKS DOBRYCH PRAKTYKLMA informuje o stosowaniu przy prowadzeniu swojej działalności reguł Kodeksu Dobrych Praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Respektowany Kodeks Dobrych Praktyk, który jest przez nas stosowany znajduje się na oficjalnych stronach rządowych i Klient może się z nim zapoznać poprzez użycie linku do strony internetowej:

Kodeks Dobrych Praktyk HandlowychOCHRONA DANYCH OSOBOWYCHLMA informuje, iż w sytuacji dobrowolnego przekazania przez Konsumenta danych osobowych, będą one przetwarzane przez LMA, z zachowaniem wszelkich wymogów  bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klient ma prawo do wglądu do swoich przekazanych danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. LMA zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania jego danych, zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.